Vedtægter

Generalforsamlingsreferater :

08-09-2021.

19-02-2020.

25-02-2019.

20-02-2018.
25-02-2017

23-11-2015

27-01-2014

Bestyrelsesmødereferater :

01-07-2021

Linksgreverne Herreklubben i Greve Golfklub

Vedtægter for Herreklubben i Greve Golfklub

 

  • 1: Formål.

Herreklubbens formål er at fremme klub livet i Greve Golfklub
gennem konkurrencer og socialt samvær for klubbens voksne mandlige medlemmer.
Herreklubben er hjemmehørende i Greve Golfklub

  • 2: Medlemmer.

I herreklubben kan alle mandlige seniorer optages, for så vidt de er aktive medlemmer af Greve Golfklub og er min.18 år.
For at deltage i turneringer kræves dog et registreret HCP på max 54.

  • 3: Kontingent.

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og skal være indbetalt inden deltagelse i en af klubbens aktiviteter.

Uanset optagelsestidspunkt betales et helt års kontingent.

  • 4: Bestyrelse.

Herreklubben ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Halvdelen vælges i lige år og den anden halvdel vælges i ulige år.
Der ud over vælges hvert år 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer osv.
Bestyrelsen afholder møder på formandens foranledning, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil med angivelse af dagsorden.
Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.
Referater af bestyrelsesmøder offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Klubben tegnes udadtil af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har givet kasseren fuldmagt til at bestyre herreklubbens konto i banken, og denne kan således foretage dispositioner på kontoen alene i henhold til de af bestyrelsen og generalforsamlingen vedtagne aktiviteter. Dispositioner på kontoen kontrolleres af klubbens 2 revisorer ved revision af det af kasseren aflagte årsregnskab.”

 

  • 5: Regnskab.

Regnskabsåret er fra 1.januar til 31. december
Ved regnskabsårets afslutning tilstræbes det, at der maksimalt er kr. 3000,00 i klubbens kasse.
Regnskabet revideres af to revisorer, valgt på seneste generalforsamling.
Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen.
Klubbens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

  • 6: Generalforsamling.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i februar

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af herreklubbens medlemmer, med angivelse af dagsorden, skriftligt begærer det. I sidstnævnte tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Indkaldelse til generalforsamling sker via klubbens hjemmeside og/eller ved udsendelse af mail til hvert medlem, ved opslag på opslagstavlen i klubhuset, samt på herreklubbens hjemmeside, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden med tilhørende bilag offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen, der er herreklubbens øverste myndighed i forhold til vedtægter og andre relevante love, afvikles efter en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende faste punkter:

1: Valg af dirigent.
2: Bestyrelsens årsberetning.
3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4: Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
5: Vedtagelse af budget herunder fastsættelse af kontingent.
6: Valg af medlemmer til bestyrelsen – jfr. § 4.
7: Valg af 2 revisorer – jfr. § 5.
8: Eventuelt – herunder forslag til aktiviteter i den kommende sæson.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke har sæde i bestyrelsen.

Afstemning:

Hvert fremmødt medlem har en stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed.
Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis bare et medlem fremsætter ønske herom.

  • 7: Aktiviteter.

Herreklubbens aktiviteter – herunder herredage – afvikles fortrinsvis på tirsdage.

Sociale aktiviteter afholdes normalt i tilslutning til andre af klubbens aktiviteter.

På baggrund af generalforsamlingens forslag – jfr. § 6 stk. 8 – udsender bestyrelsen, mindst en måned forud for overgang til sommeraktiviteter, et program for sommeraktiviteternes afvikling, propositioner for matcher og regler for afvikling herreklubbens mesterskab.

Bestyrelsen fastsætter fee for matcher og andre aktiviteter. Match fee og andet fee skal betales inden en aktivitets start. Ved spil i herreklubben gælder, hvor andet ikke er specifikt anført i propositioner for den enkelte match, de af The Royal & Ancient Golf Club Of St. Andrews fastsatte regler, samt eventuelle lokalregler.

  • 8: Vedtægtsændringer.

Til ændring af herreklubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, stemmer for den/de forslåede ændringer.

 

 

  • 9: Opløsning af klubben.

Til beslutning om herreklubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af herreklubbens medlemmer stemmer for opløsningen.

I tilfælde af, at der ikke er det nødvendige antal medlemmer tilstede, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvor spørgsmålet om herreklubbens opløsning afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Ved herreklubbens opløsning, tilfalder en eventuel formue Greve Golfklub.

Greve Golfklub

Herreklubben er oprindeligt stiftet den 3. maj 2006 under Greve Golfklub og efterfølgende genstiftet med overstående vedtægter under Greve ny Golfklub 2010
Vedtægter ændret ved generalforsamling den 24.januar 2012
Vedtægter ændret ved generalforsamling den 8. september 2021.